fredag 21. januar 2011

Jeg har forandret syn

Ja, slik starter forordet i Trond F. Aarre sitt "Manifest for psykisk helsevern" utgitt på Universitetsforlaget for kort tid tilbake. Psykiateren har latt seg bevege og utfordre av den praktiske hverdagen sammen med pasienter, pårørende og medarbeidere ved Nordfjord psykiatrisenter, og som har satt forskningen og lærebøkene i perspektiv. Jeg lar meg bevege av mennesker som våger å forandre syn når det er nødvendig. Og jeg synes det er et eksempel til etterfølgelse når Trond F.Aarre med henvisning til Dante erkjenner sin følelse av å være "veglaus"  - og samtidig peker på en farbar vei videre.

Han minner om at vi i realiteten har en overflod av ressurser, men ofte mangler den verdibaserte ledelsen som skal til for å spille kortene våre bedre. Et gjennomgående poeng i denne boka er at holdningene våre er viktigere enn rammevilkårene, og at vi kan hjelpe flere med enklere midler. Det kan være i form av praktisk hjelp, konkret problemløsning og hjelp til selvhjelp, mestring og vekst. Av og til er det behov for spesialiserte behandlinger, men jeg er enig med Aarre i at flere av dagens behandlingsformer brukes på for vide indikasjoner. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at de som virkelig trenger spesialiserte behandlingstilbud, ikke får det  - eller må vente for lenge. Jeg er opptatt av at spesialiserte tjenester må være tilgjengelige når det trengs, men vi kommer langt med et folkehelseperspektiv og nøysom og god husholdning.

Psykiateren tar til orde for et oppgjør med den medisinske modellen, som har dominert så sterkt. Samtidig understreker han at det medisinske perspektiv på psykiske lidelser kan være fullstendig avgjørende i visse tilfeller.  Det er klokt av ham - for vi trenger nettopp ulike perspektiv i utvikling av forsking og tjenester - problemet oppstår først når ett perspektiv får monopol.

Trond F. Aarre trekker frem livsverden og det viktige samspillet mellom individ og fellesskap, og mener den brukerorienterte tilnærming er et godt valg i utviklingen av det psykiske helsevernet. De viktigste spørsmålene vil det aldri finnes vitenskapelig kunnskap om, men vi kan gi vitenskapelig gyldighet til livserfaringer og opplevelser i møte med tjenestene  http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase/lyst-til-aa-dele

Når "vegen er veglaus", skal det både mot og kreativitet til å gå opp nye stier. Aarre har gjennom denne boken gitt et viktig bidrag til videre debatt. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse vil gjerne bidra til å drøfte kunnskapssyn og løfte frem kunnskap om hva som gir gode psykiske helsetjenester. Følg oss gjerne på http://www.erfaringskompetanse.no/

God helg!

Hilde Hem

Les mer om bokutgivelsen "Manifest for psykisk helsevern" på http://www.fjordabladet.no/index.cfm?event=doLink&famID=159847&frontFamID=84279

tirsdag 18. januar 2011

Psykisk helse - tenk nytt og se med nye øyne!

På våre hjemmesider kan du i disse dager følge konferansen Psykisk helse 2011 - nye tider, nye forventninger!  Det er bra når helsedirektør Bjørn Guldvog er opptatt av at brukere og pårørende må bli tatt på alvor. At vi er nødt til å tenke nytt og se ting med nye øyne.

Sjefen i Helsedirektoratet snakket om tiden etter Opptrappingsplanen og hvilke utfordringer som venter, på Psykisk helse-konferansen som åpnet i Trondheim i går. For de godt over 300 deltakerne understreket han at det er ingen tvil om at dette området vokser som samfunnsutfordring.

Det hevdes at psykisk uhelse årlig koster samfunnet 70 milliarder kroner. Det er høye tall i et samfunnsregnskap. Ennå viktigere er det at det bak statistikken befinner seg enkeltmennesker som deg og meg.  Jeg tror på enkeltmennesker. Det enkelte menneske og dets iboende livsevne er den viktigste ressurs vi har i alt helsearbeid. Derfor er enkeltmenneskets livserfaring og bedringsprosesser gyldige kunnskapskilder i en ny bærekraftig kunnskap

Nasjonal base for erfaringsbasert kunnskap
Det å involvere brukere og pårørende har stor betydning for kvaliteten på både forskning og tjenesteutvikling i praksis. Derfor er det viktigere enn noen gang at stemmene til brukere og pårørende blir hørt, samlet og formidlet. For første gang i Norge vil denne erfaringsbaserte kunnskapen nå bli samlet, systematisert og gjort tilgjengelig i en nasjonal kunnskapsbase hos Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
Les mer om den nasjonale kunnskapsbasen

Psykisk helse skal fortsatt prioriteres, sier helsedirektøren, som ønsker å jobbe for å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Han nevner eksplisitt målet om å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i Norge. Det er et viktig fokus, for her meldes det om brudd på menneskerettigheter og krenkede menneskeliv. Jeg sier ikke at det er enkelt, men 5 000 årlige tvangsvedtak her i landet bør oppfordre oss nettopp til å tenke nytt og se med nye øyne. Da trenger vi kunnskap - både den erfaringsbaserte og den mer tradisjonelle fagkunnskapen.  Og vi trenger god faglig dømmekraft blant fagpersoner som er satt til å utøve tvang.  Hvorfor ikke la den gyldne regel fra den gamle boken, klinge med når dilemmaene er store og vi er opptatt av myndiggjøring og brukernes ressurser:  Gjensidighetsprinsippet sier at " Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem". (Matteus, 7.12)

Vi er tjenesteutøvere og tjenestemottakere - og disse rollene skifter gjennom et menneskes liv. Å bli møtt med respekt, er noe vi alle har behov for.

Jeg lar helsedirektør Bjørn Guldvog oppsummere der han presiserer:
- Brukerperspektivet skal tas vare på enda sterkere enn i dag og bli møtt på en respektfull måte.

Hilde Hem

onsdag 12. januar 2011

En ny bærekraftig kunnskap

Hvor dyktige er vi til å lære av og verdsette våre erfaringer i utvikling av ny, bærekraftig kunnskap? For første gang i Norge vil psykiske erfaringer fra brukere og pårørende bli samlet, systematisert og gjort tilgjengelig i en nasjonal base.

Det skjer i en egen kunnskapsbase  i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Kompetansesenteret er nå i gang med å bygge opp kunnskapsbasen, men trenger historier, erfaringer og refleksjoner innen psykisk helsefeltet. Målet med kunnskapsbasen er å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for samfunnet og bidra til å skape likeverd mellom erfaring og fag. Vi inviterer derfor brukere og pårørende  til å bidra med fortellinger, artikler, noveller, dikt, musikk og film som vil bli lagt ut både i vårt bibliotek og digitalt på Erfaringskompetanse.no. Innsamlingsmetodene bygger på utarbeidede retningslinjer , og disse har vært til høring hos brukerorganisasjoner, regionale brukerstyrte sentre, vårt eget rådgivende forskningsutvalg og andre kompetansemiljøer. Det har vært avgjørende viktig for oss med åpen og god dialog med Datatilsynet i forbindelse med arbeidet.

Les hele kronikken på erfaringskompetanse.no

Brobygger i vitenskapsåret 2011I vår oppgave med å gi gyldighet til erfaringsbasert kunnskap, har vi valgt brobyggeren som metafor for vår virksomhet. Her er Kiste bru i kommunen der jeg har vokst opp - Siljan i Telemark. Brua er solid, bygd stein på stein - den står! Slik ønsker jeg å bidra til at erfaringsbasert kunnskap løftes frem og inngår som solide byggestener i samfunnets kunnskapsproduksjon.

Jeg ønsker å utfordre både den primært erfaringsbaserte kunnskap og den primært fagbaserte kunnskap, slik at disse to innfallsvinklene til sammen gir et helhetlig bilde av helsehemmende og helsefremmende faktorer innen psykisk helse. Vi må tørre å stille spørsmål omkring våre kunnskapssyn. Hva er god kunnskap?

Forskningsminister Tora Aasland inviterer i sin kronikk i Aftenposten 23.desember til et Vitenskapsåret 2011 fylt av "gode, viktige, vanskelige, kritiske og nysgjerrighetsdrevne spørsmål".  Ja, det trenger vi - og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse vil gjerne ta del i debatten! 

Hilde