fredag 13. januar 2012

Levende samtale med sentrale politikere

I går fikk Nasjonalt senter for erfaringskompetanse/Erfaringskompetanse.no møte Helse- og omsorgskomiteen. Det er til stor inspirasjon for oss å oppleve politikere som lytter interessert og er spørrelystne i forhold til hva vi jobber for. For oss er det viktig å bringe frem systematisert kunnskap om hva som faktisk virker og gir gode resultater. Samtidig var det flott å se engasjement og interesse for kunnskapsutvikling knyttet til brukernes erfaring med tjenestene, herunder mer kunnskap om erfaringer med bruk av tvang i tjenestene. Vi har et felles mål i å utvikle gode tjenester som treffer befolkningens behov.

Erfaringskompetanse.no vil gjerne bidra til å fremme et helhetlig bilde av hva som gir god helse og gode tjenester. Vårt mål er at brukermedvirkning blir en naturlig og integrert del av arbeidsmetoder og holdninger. At den enkeltes opplevelser ansees som gyldig kunnskapskilde i forskning og praksisutvikling. Veien dit går for oss gjennom godt samspill, nytenkning og en dialog som setter enkeltmennesket i sentrum for tiltakene.

Å bygge kompetanse og gode praksiser tar tid og krever samarbeid og samspill, på tvers av profesjonsgrenser og fagområder. Sentrale politikere er viktige premissleverandører i forhold til nasjonale utfordringer, derfor legger vi positivt merke til å møte engasjerte og tilstedeværende folkevalgte. Takk skal dere ha!

Hilde Hem

onsdag 4. januar 2012

Kongens tale

Kong Haralds nyttårstale når frem til meg i ei enkel tømmerhytte på fjellet. Jeg kjenner ennå den stillferdige og fine opplevelsen der han - kongen vår - gjennom radioen formidler sine tanker om raushet og mot i det offentlige ordskifte, om samtalens iboende kraft og ungdommens klarsyn i møte med forenklede teorier og unyanserte uttrykk. Det er som om ordene hans trer klarere frem i enkle omgivelser og uten TV bildene. Som om hans menneskelighet når min egen..

Hold fast hva du har
Kongens nyttårstale fremhever noen milepæler i de lange linjene. På godt og vondt. Han velger å tro at vi mennesker blir bedre, gjør fremskritt - og at krig og vold er på retur. Den arabiske våren og fredsprisutdelingen til kvinnelige demokratiforkjempere i Afrika og Midtøsten er eksempler som gir oss frimodighet i møte med vår tid og vår fremtid. Samtidig minner både internasjonale naturkatatrofer og vår hjemlige 22.juli-rystelse oss om at livet er utsatt og menneskene sårbare - ingen kan verge seg når naturen eller inhumane krefter rammer oss på sitt sterkeste.

Kongen minner om salmelinjene "Hold fast hva du har", som oppfordring til å holde fast ved positivt engasjement og livsstøttende verdier. Skjelne det vesentlige fra det mindre vesentlige. Forsøke å forstå det som kan forstås, og lære det som kan læres.

Møteplasser og samtalens iboende kraft
Jeg ønsker å være et lærende menneske, og være med å skape et samfunn der hvert menneske opplever å ha verdi, bli respektert og ha en plass i samfunnet. Kanskje et nyttårsønske et par nummer for stort...? Likevel opplever jeg kongens tro på samtalens betydning som inspirerende og motiverende for eget arbeid i Erfaringskompetanse.no i året som ligger foran.  Når vi verdsetter ressursene som ligger i mangfoldet, våger å bryne oss på hverandre og utvikler vår evne til å lytte til våre meningsmotstandere - kan vi finne felles møtepunkt og gode veier videre.

Jeg har fått være med på mange gode samtaler gjennom arbeidet i Erfaringskompetanse. Et nytt år gir anledning til å kjenne etter hvem vi er og hvor vi er på vei. Hvilke verdier vil prege arbeidsplassen min - kollegaene - meg selv?

En annen konge
Jeg kommer til å tenke på en annen konge og en annen tale. I den australsk-britiske biografiske filmen "The Kings Speech" fra 2010,  gjør Colin Firth inntrykk i rollen som Georg VI av Storbritannina. Filmen som fikk flere Oscarpriser, handler om den britiske tronarvingen "Bertie" som lider av alvorlig stamming og har gitt opp å tale offentlig. Så kommer en uortodoks talepedagog ham til unnsetning. England står foran en ny verdenskrig, og den nye kongen må gi sitt livs tale. Nasjonen trenger all styrke og mot han kan sette i folket. I rollen som kongen uttrykker Colin Firth hele spekteret av følelser fra et forknytt menneske som er tvunget til radikalt å frigjøre seg. Han gjør det i det han våger å møte seg selv og sin egen sårbarhet, og fordi han tar imot den hånd som strekkes ut mot ham.

Jeg lar både vår egen folkekonge og "The Kings Speech" være veivisere i møte med det nye året og utfordringene som ligger foran. Om jeg våger å møte meg selv i dagene som kommer, kan også jeg  lettere møte den andre der den andre er. Om jeg også våger både raushet og tydelighet i de samtalene jeg går inn i - da kan 2012 bli mitt beste år!

Godt nytt år!

Hilde Hem