onsdag 29. desember 2010

Erfaringer for fremtiden

En ny, bærekraftig kunnskap?
Kunnskap om psykisk helse, og hva som gir god behandling for psykisk sykdom, er et tema som fortjener engasjement og bredde i innfallsvinkler. Fordi det angår mange menneskers livskvalitet og mot til å leve sine liv. En nylig bokutgivelse har tittelen ”Erfaringer for fremtiden”, der en av vårt samfunns viktigste og høyest respekterte samfunnsdebattanter bruker ulike innfallsvinkler - inkludert sin egen store livserfaring – for å belyse tidens problemer.
Tittelen engasjerer meg. Som daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse http://www.erfaringskompetanse.no/ , er det min visjon å skape likeverd mellom brukere og pårørende sin erfaringsbaserte kunnskap og  den mer tradisjonelle fagkunnskap.  Jeg tror det er nettopp i møtet mellom ulike kilder til kunnskap at ny, bærekraftig kunnskap vokser frem og kan nyttiggjøres i praksis.

Fra ord til handling?

Helsedirektoratet har gitt oss i oppgave å samle, systematisere og formidle erfaringsbasert kunnskap - slik at denne gis tyngde og innflytelse i utviklingen av landets helsetjenester. Det forutsetter at brukerperspektiv blir en integrert del av vår tjenesteutvikling.
Det er en viktig og meningsfull oppgave vårt senter har blitt til del.  Vi vil bidra til å løfte frem enkeltmenneskets livserfaringer og relasjonens betydning for et godt behandlingsresultat.
Et samfunns verdighet kan vurderes i forhold til hvordan det behandler sine borgere i situasjoner der vi er som mest sårbare. Og samfunnet er til syvende og sist deg og meg. Hvor dyktige er vi til å lære av våre erfaringer, til å verdsette erfaringsbasert kunnskap i utvikling av ny, bærekraftig kunnskap?

Vi har et langt stykke vei å gå, før den erfaringsbaserete kunnskap forvaltes med den klokskap og målrettede handling den fortjener. Men vi er på vei!  Underveis har vi behov for å bygge bro og samarbeide bredt. Være modige og nyskapende i det viktige samfunnsoppdrag det er å legge til rette for gode psykisk helsetjenester.

Det står mye på spill. Det er for mange som har smertefulle erfaringer i møte med det behandlingsapparat som tilbys. I beste mening og god tro kan vi likevel bomme på målet - om vi ikke griper den mulighet vi har for å finne verktøyene i fellesskap.

Gode helsetjenester for fremtiden handler om anvendelse av troverdig og god kunnskap.  
Takk til Kåre Willoch for boka "Erfaringer for fremtiden". Et inspirerende og klokt debattinnlegg om å bruke sine erfaringer for å belyse og bli klokere sammen! 

Hilde Hem