torsdag 9. juni 2011

Klokt fra Prøysenland

Jeg har nettopp kommet hjem fra lærerrike og fine dager på Hamar. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har arrangert både årets Brukerorganisasjonskonferanse og halvårlig samling for de regionale brukerstyrte sentrene i Prøysens hjemdistrikt. Det er et godt utgangspunkt, for nettopp Prøysen minner oss om å oppføre oss skikkelig og ta den andres perspektiv!

Det er flott å se at både brukere, pårørende og fagfolk (som også er brukere og pårørende fra tid til annen...), finner sammen i et felles mål om gode helsetjenester.  Det skjer noe vesentlig når vi sitter rundt samme bord, bringer inn kunnskap og deler våre ulike erfaringer. Vi trenger hverandre, om Helse-Norge skal utvikle seg i god retning og gi adekvate og gode helsetjenester til folket.

Tidens sykdommer er tidens speil
Det er visstnok forfatteren Jens Bjørnebo som har uttalt disse selvransakende ord. Ja, vi trenger både se oss i speilet og ta den andres perspektiv. Vi blir bedre sammen! Fra ulike perspektiv ble vi minnet om viktigheten av å etablere bånd mellom organisasjoner og fagmiljø, synliggjøre felles anliggende, men også å ta vare på og løfte frem både mangfold og det unike ved de ulike organisasjonene - som en styrke!
Moral er å ta det alvorlige på alvor, ble det sagt fra talerstolen - og da trenger vi både engasjement, kunnskap og handlekraft! Våre tanker må tjene praktiske formål, ellers blir ord bare ord, og festtaler intet verd...

JA fra professor og spesialist i psykiatri
Trenger utdannings- og praksisfeltet egentlig bruker- og pårørendekompetanse?  JA, sier både professor Bengt Karlsson ved Høyskolen i Buskerud og spesialist i psykiatri og forfatter av boken Manifest for psykisk helsevern, Trond F. Aarre.  Helsetjenesten trenger brukerkompetansen, og denne er uunnværlig for å få til endring, gode prioriteringer og en ønsket tjenesteutvikling.

Behovet for brukermiljøer som går i spiss
En del av våre behandlinger er mindre gode enn reklamen tilsier, og forskningsfunn peker i retning av at profesjonelle og pasienter befinner seg på ulike bane.  Hva slags kompetansebygging trenger brukerne for å bli forstått innenfor de mer tradisjonelle fagmiljøene? Jeg tror på å utvikle noen brukermiljøer som satser på kompetanseheving og generering av erfaringskunnskap, og slik går i front i retning av større innflytelse for den erfaringsbaserte kunnskapen. De regionale brukerstyrte sentrene utgjør en slik mulighet, som Erfaringskompetanse ønsker å understøtte. Likedan trenger brukere og pårørende det viktige påfyll og det verdifulle likemannsarbeid som skjer i landets bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Makten innefor psykisk helsevern ligger i dag i stor grad hos de ansatte, i særlig grad hos psykiatere og til en viss grad psykologspesialister, sier Trond F. Aarre til Erfaringskompetanse. Kommunehelsetjenesten vil spille en stadig mer sentral rolle dersom samhandlingsreformens intensjoner settes ut i livet, og her er fastlegene i en nøkkelrolle sammen med andre yrkesutøvere lokalt.

Flagget opp for det som virker
Men den viktigste rollen spiller det enkelte menneske som trenger støtte for gode livsvalg og behandlingsalternativ. Derfor er relasjonens betydning verd å flagge høyt! Relasjonen mellom bruker og behandler betyr mer enn fagbakgrunn og valg av behandlingsformer. Til syvende og sist handler livsevne kanskje aller mest om muligheter for tillit, tilhørighet og mening. I vår nasjonale base for bruker- og pårørendekunnskap, finnes det en fellesnevner i de livsfortellinger vi får inn:  Det er de eksistensielle og grunnleggende behov som er avgjørende viktig for helse og trivsel, og dette har forandret seg lite gjennom de siste 90 år. Les mer om ferske forskningsresultater her.

Dialogtrening rundt samme bord
Lovjusteringer ser i liten grad ut til å føre til vesentlige endringer av praksis. Derimot har jeg stor tro på å sette seg ned rundt samme bord og utfordre og lære av hverandre. Ta den andres perspektiv et øyeblikk eller to. Der hvor en slik dialog i neste omgang fører til handling, kan det skje noe revolusjonerende nytt.

Jo hyppigere kontakt mellom tjenestemottakere og tjenesteutøvere, jo større muligheter for å finne gode tiltak sammen. Og brukerne etterspør gjerne utadrettede og tilgjengelige tjenester, større valgfrihet og mulighet for brukerstyrte innleggelser. Dialogtrening mellom erfaring og fag bidrar til holdningsendring og bedre kvalitet på tjenester og behandling.

Jan-Magne Sørensen, leder i organisasjoen Hvite Ørn, formulerer så klokt følgende:
Hvem finner frem- den som søker, eller den som vet best?

Systematisk kunnskapsutvikling av erfaringer
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse vil understøtte en systematisk kunnskapsutvikling av erfaring fra brukere og pårørende. Vi vil utvikle metoder og analyser som gjør oss til en troverdig og sentral samarbeidspart i utvikling av fremtidens kunnskapsgrunnlag og praksis. Vår nasjonale base av bruker- og pårørendekunnskap består av enkeltfortellinger og kollektiv informasjon, her er potensiale til en større forståelse av hva som gir psykisk helse. Her er "råtekst", som brukeraktivist Odd Volden skriver om på sin blogg. Vi ønsker gjennom vår kunskapsbase og vårt bibliotek å synliggjøre det som allerede er skrevet, og etterhvert som mer "råtekst" kommer inn i vår nasjonale base, vil vi systematisere og legge grunnlag for videre generering av kunnskap. En dag kan kanskje nettopp Kunnskapsbasen vise seg som et godt grunnlag for den antologi Odd utfordrer oss til å ta ansvar for.

Ingen kommer utenom musikken!
Både Alf Prøysen og Odd Volden utfordrer meg til å ta den andres perspektiv. Når jeg fremholder troen på den brobyggende dialog, kan Odd utfordre meg til å våge "tråkke litt i salaten" og av og til også våge provosere det bestående.  Vi trenger en utfordrende og god dialog. Og vi trenger å spille på mange strenger. Takk for god blogg om musikk, Odd, der finner vi et felles språk!  Takk for utviklende og gode samtaler om felles anliggende: Et samfunn der både forskning og praksis i sterkere grad fanger opp fenomener som brukere, pårørende og folk flest er opptatt av.  Og setter mennesket i sentrum!

En god sommer ønsker jeg dere alle!

Hilde Hem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar